Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Inleiding tot het sociaal domein; Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt de lezer een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd.

De Participatiewet heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste vangnet in de sociale zekerheid. De Participatiewet is een complexe wet met een enorm uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en procedures leiden. In dit boek wordt een inleiding gegeven in het bijstandsrecht.

De Wmo 2015 beoogt mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn en te laten deelnemen aan de samenleving. De Wmo 2015 kent vele beleidsmatige aspecten, maar dit boek is met name georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van gemeenten en richt zich daarom op het verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen.

In essentie komt de Jeugdwet erop neer dat het gemeentebestuur via de voorradigheid en inzet van algemene en specifieke voorzieningen moet nastreven dat er een klimaat wordt geschapen waarin jeugdigen en hun ouders zo goed mogelijk worden geholpen om jeugdigen veilig op te laten groeien en toe te leiden naar zelfstandigheid. Het accent ligt in dit boek op de jeugdhulp in het vrijwillige kader.

Van alle wetten wordt een kort overzicht gegeven van de voorgeschiedenis, de doelstelling en de inhoud van de wet. Dit boek geeft een belangrijk overzicht van het gemeentelijk sociaal domein, waarmee het zowel voor de startende als de doorgewinterde professional bruikbaar is. Ook andere geïnteresseerden zullen er waarschijnlijk veel van hun gading in kunnen vinden.

WAT IS ER VERANDERD IN DE 2E HERZIENE DRUK 2019?

Dit boek is eerder verschenen in 2018 als De sociale gemeente? Een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein.

Het boek is door de auteurs beknopt herschreven en geactualiseerd. De belangrijkste wijziging die sinds de vorige druk heeft plaatsgevonden op inhoudelijk gebied is die omtrent de invoering van de eigen bijdrage / abonnementstarief. Verder is het boek aangepast aan actuele rechtspraak.